Stichting Cosmo Kids College 

Stichting Cosmo Kids College, opgericht in 2023, zet zich in voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen door middel van inspirerende Groeimindset-programma's. Ons doel is het creëren van een stimulerende omgeving waarin kinderen essentiële levensvaardigheden ontwikkelen en worden aangemoedigd om hun volledige potentieel te bereiken. We leggen de focus op het bevorderen van vaardigheden zoals kritisch denken, zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen, creativiteit en veerkracht, en streven ernaar deze kernwaarden te integreren in al onze trainingen om kinderen te inspireren.


Bij Stichting Cosmo Kids College streven we naar empowerment. We moedigen positieve zelfspraak aan en voorzien kinderen van de tools die ze nodig hebben om niet alleen succesvol te zijn in hun academische reis, maar ook in hun relaties en persoonlijke vervulling. Met een toewijding aan inclusiviteit en diversiteit streven we ernaar een breed scala aan kinderen te bereiken, ongeacht hun achtergrond. Of het nu gaat om online trainingen of fysieke programma's, we bieden levenslange toegang tot verrijkende materialen, zodat kinderen op hun eigen tempo kunnen leren en groeien. Onze missie gaat verder dan alleen educatie; we willen een blijvende positieve impact hebben op het leven van kinderen.


Samenwerkingen

Stichting Cosmo Kids College is enthousiast over samenwerkingen met scholen, welzijnsorganisaties en overheidsinstellingen die zich actief inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Onze missie om kinderen te inspireren en hen essentiële levensvaardigheden bij te brengen, komt tot leven in partnerschappen die gericht zijn op het verrijken van educatieve ervaringen. In samenwerking met scholen streven we ernaar de leeromgeving te versterken met innovatieve programma's die kritisch denken, creativiteit en veerkracht bevorderen. Door de handen ineen te slaan met welzijnsorganisaties zoeken we naar mogelijkheden om de impact van onze trainingen te vergroten en kinderen te ondersteunen in hun algehele welzijn.


We erkennen het belang van betrokkenheid van overheidsinstellingen in het vormgeven van beleid en programma's die de persoonlijke ontwikkeling van kinderen bevorderen. Door nauw samen te werken met overheidsinstanties streven we ernaar om onze trainingen breed toegankelijk te maken en bij te dragen aan het creëren van een positieve impact op de maatschappij. Onze flexibele aanpak maakt het mogelijk om op maat gemaakte programma's te ontwikkelen die aansluiten bij de specifieke behoeften en doelstellingen van onze partners. Samen werken we aan een omgeving waarin kinderen niet alleen academisch excelleren, maar ook essentiële vaardigheden verwerven die hen voorbereiden op een succesvolle toekomst.

KVK. 91534054

Stichting Cosmo Kids College Foundation

Cosmo Kids College Foundation, established in 2023, is dedicated to the well-being and development of children through inspiring Growth Mindset programs. Our aim is to create a stimulating environment where children cultivate essential life skills and are encouraged to reach their full potential. We focus on promoting skills such as critical thinking, self-confidence, problem-solving, creativity, and resilience, striving to integrate these core values into all our training programs to inspire children.


At Cosmo Kids College Foundation, we aspire to empower. We encourage positive self-talk and provide children with the tools they need to not only succeed in their academic journey but also in their relationships and personal fulfillment. With a commitment to inclusivity and diversity, we aim to reach a wide range of children, regardless of their background. Whether through online courses or physical programs, we offer lifelong access to enriching materials, allowing children to learn and grow at their own pace. Our mission extends beyond education; we seek to have a lasting positive impact on the lives of children.


Collaborations

Cosmo Kids College Foundation is excited about collaborations with schools, welfare organizations, and government institutions actively engaged in the personal development of children. Our mission to inspire children and instill essential life skills comes to life in partnerships focused on enriching educational experiences. In collaboration with schools, we aim to strengthen the learning environment with innovative programs that foster critical thinking, creativity, and resilience. By joining forces with welfare organizations, we explore opportunities to amplify the impact of our training and support children's overall well-being.


We acknowledge the importance of the involvement of government institutions in shaping policies and programs that promote the personal development of children. Through close collaboration with government agencies, we strive to make our training widely accessible and contribute to creating a positive impact on society. Our flexible approach allows us to develop customized programs tailored to the specific needs and goals of our partners. Together, we work towards an environment where children not only excel academically but also acquire essential skills that prepare them for a successful future.


Chamber of commerce nr: 91534054