Stichting Cosmo Kids College 

Stichting Cosmo Kids College, opgericht in 2023, zet zich in voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen door middel van inspirerende Groeimindset-programma's. Ons doel is het creëren van een stimulerende omgeving waarin kinderen essentiële levensvaardigheden ontwikkelen en worden aangemoedigd om hun volledige potentieel te bereiken. We leggen de focus op het bevorderen van vaardigheden zoals kritisch denken, zelfvertrouwen, probleemoplossend vermogen, creativiteit en veerkracht, en streven ernaar deze kernwaarden te integreren in al onze trainingen om kinderen te inspireren.


We streven naar empowerment en moedigen positieve zelfspraak aan, terwijl we kinderen voorzien van tools die ze nodig hebben om niet alleen succesvol te zijn in hun academische reis, maar ook in hun relaties en persoonlijke vervulling. Met een toewijding aan inclusiviteit willen we een breed scala aan kinderen bereiken, ongeacht hun achtergrond. Of het nu gaat om online trainingen of fysieke programma's, wij bieden levenslange toegang tot verrijkende materialen, zodat kinderen op hun eigen tempo kunnen leren en groeien. Onze missie gaat verder dan alleen educatie; we streven ernaar een blijvende positieve impact te hebben op het leven van kinderen.


Samenwerkingen

Stichting Cosmo Kids College is enthousiast over samenwerkingen met scholen, welzijnsorganisaties en overheidsinstellingen die zich actief inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Onze missie om kinderen te inspireren en hen essentiële levensvaardigheden bij te brengen, komt tot leven in partnerschappen die gericht zijn op het verrijken van educatieve ervaringen. In samenwerking met scholen streven we ernaar de leeromgeving te versterken met innovatieve programma's die kritisch denken, creativiteit en veerkracht bevorderen. Door de handen ineen te slaan met welzijnsorganisaties zoeken we naar mogelijkheden om de impact van onze trainingen te vergroten en kinderen te ondersteunen in hun algehele welzijn.


We streven ernaar om onze trainingen breed toegankelijk te maken en een positieve impact op de maatschappij te hebben door samen te werken met overheidsinstanties. Onze flexibele aanpak stelt ons in staat om op maat gemaakte programma's te ontwikkelen die voldoen aan de specifieke behoeften en doelstellingen van onze partners. Gezamenlijk werken we aan een omgeving waarin kinderen niet alleen academisch uitblinken, maar ook essentiële vaardigheden ontwikkelen die hen voorbereiden op een succesvolle toekomst.KVK. 91534054

Stichting Cosmo Kids College Foundation

Cosmo Kids College Foundation, established in 2023, is dedicated to the well-being and development of children through inspiring Growth Mindset programs. Our goal is to create a stimulating environment where children develop essential life skills and are encouraged to reach their full potential. We focus on promoting skills such as critical thinking, self-confidence, problem-solving abilities, creativity, and resilience, striving to integrate these core values into all our training to inspire children.

We aim for empowerment and encourage positive self-talk, while providing children with the tools they need to succeed not only in their academic journey but also in their relationships and personal fulfillment. With a commitment to inclusivity, we aim to reach a wide range of children, regardless of their background. Whether through online courses or physical programs, we offer lifelong access to enriching materials so children can learn and grow at their own pace. Our mission extends beyond education; we aim to have a lasting positive impact on children's lives.


Collaborations

Cosmo Kids College Foundation is excited about collaborations with schools, welfare organizations, and government institutions actively involved in children's personal development. Our mission to inspire children and impart essential life skills comes to life through partnerships focused on enriching educational experiences. Collaborating with schools, we strive to enhance the learning environment with innovative programs promoting critical thinking, creativity, and resilience. By joining forces with welfare organizations, we seek opportunities to enhance the impact of our training and support children's overall well-being.

We aim to make our training widely accessible and have a positive impact on society through collaborations with government institutions. Our flexible approach allows us to develop customized programs tailored to the specific needs and goals of our partners. Together, we work towards an environment where children not only excel academically but also develop essential skills preparing them for a successful future.


Chamber of commerce nr: 91534054